Vedtægter

§ 1 - Navn og formål

Klubbens navn er Slagelse Tennisklub. Klubben er stiftet den 19. juni 1924 og har hjemsted i Slagelse kommune.
Klubbens formål er i videst muligt omfang at give borgerne, primært i Slagelse kommune, mulighed for at dyrke tennissport på det enkelte medlems ambitionsniveau.

§ 2 - Medlemskab af organisationer

Klubben er medlem af Sjællands Tennis Union (SLTU) under Dansk Tennis Forbund (DTF).

§ 3 - Medlemskab

Ved indmeldelse betales et medlemskontingent samt eventuelt indskud.
Størrelsen af kontingentet samt evt. indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.Passive medlemmer kan optages mod betaling af særligt kontingent og kan uden yderligere indskud overgå til aktive.

Et medlem, der er i restance 14 dage efter skriftlig påmindelse, har ikke adgang til at benytte klubbens baner og øvrige faciliteter.Et medlem, der er i restance, kan ekskluderes af bestyrelsen, såfremt restancen ikke er indbetalt efter skriftlig påmindelse.

Ingen personer, der på grund af restance er ekskluderet af Slagelse Tennisklub, kan optages igen som medlem af klubben, før restancen er betalt.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra den umyndiges forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren for Slagelse Tennisklub og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, hvorfor der ikke refunderes opkrævet og / eller betalt kontingent, baneleje eller træningstimer.

§ 4 - Generalforsamlingen

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved e-mail, opslag på Slagelse Tennisklub´s hjemmeside og ved opslag i klubben.

Alle aktive medlemmer, som er fyldt 16 år, har stemmeret generalforsamlingen.

Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

Såfremt ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det, skal afstemning foregå skriftligt.

Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for forslaget.

§ 4a - Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende faste punkter, som skal behandles:

1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskaber for Slagelse Tennisklub og Slagelse Tenniscenter.

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år baseret på forelagt budget samt bestyrelsens planer for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest den 15. februar for at blive behandlet på generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

a. På I lige år vælges: Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer

b. På I ulige år vælges: Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til Slagelse Tenniscenter, hvoraf det ene medlem er formanden for anlægsudvalget for Slagelse Tennisklub.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt.

§ 4b - Dagsorden for en ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden for en eventuel ekstraordinær generalforsamling fastsættes af bestyrelsen med udgangspunkt i dagsordenen under §4a, herunder med valg af dirigent som anført under §4a, pkt. 1.

§ 5 – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden, næstformand, kasserer samt fire bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges for et år ad gangen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der ved førstkommende valg efter nærværende vedtægters vedtagelse sker valg af tre bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode og af tre bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode, således at halvdelen af øvrige bestyrelsesmedlemmer fremover vælges for en ny toårig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.

Kun medlemmer af klubben med stemmeret på generalforsamlingen kan indtræde i bestyrelsen.

Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.Bestyrelsen fastsætter endvidere klubbens ordens- og banetegningsregler.

§ 5a - Tegningsret

Klubben tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner større end 50.000kr kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende dette.

§5b - Bestyrelsens møder

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og når enten formand eller næstformand er blandt de tilstedeværende.

I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der skrives beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder.

§ 6 - Udvalgene

Klubbens medlemmer opdeles i unge (medlemmer under 19 år) og seniorer.

Ungdomsudvalget varetager alle aktiviteter, der vedrører gruppen af unge, og seniorudvalget varetager seniorernes interesser.

Anlægsudvalget varetager vedligeholdelse af baner, anlæg og øvrige omgivelser og kan desuden på bestyrelsens foranledning deltage ved forhandling med øvrige interessenter omkring baner, anlæg m.v.

Klubbens medlemmer deltager i valg af medlemmer til udvalgene.I hvert udvalg deltager mindst et bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af forskellige opgaver.

Udvalgenes opgaver vedtages af bestyrelsen.

§ 7 - Regnskabsår

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 8 - Ophævelse

Ophævelse af klubben kan kun ske, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum, stemmer for.

Ved ophævelse af klubben tildeles en eventuel formue til sportslige formål i Slagelse Kommune.

Dette formål besluttes af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 15. marts 2015.

Se Vedtægter som PDF her

Share This