fbpx

Vedtægter

 

Vedtægter for Slagelse Tennisklub vedtaget på generalforsamlingen 26.06.2020

Vedtægter for Slagelse Tennisklub

§ 1 – Navn og formål

Klubbens navn er Slagelse Tennisklub. Klubben er stiftet den 19. juni 1924 og har hjemsted i Slagelse kommune.
Klubbens formål er i videst muligt omfang at give borgerne, primært i Slagelse kommune, mulighed for at dyrke tennissport på det enkelte medlems ambitionsniveau.

§ 2 – Medlemskab af organisationer

Klubben er medlem af Tennis Øst og Dansk Tennis Forbund (DTF) og er undergivet disse foreningers love/vedtægter.

§ 3 – Medlemskab

Ved indmeldelse betales et medlemskontingent samt eventuelt indskud.
Størrelsen af kontingentet samt evt. indskud fastsættes af bestyrelsen forud for hver sæsonperiode og offentliggøres ved opslag i hallen og på klubbens hjemmeside.

Passive medlemmer kan optages mod betaling af særligt kontingent og kan uden yderligere indskud overgå til aktive.

Et medlem, der er i restance 14 dage efter skriftlig påmindelse, har ikke adgang til at benytte klubbens anlæg, tennishal og øvrige faciliteter. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der er i restance, såfremt restancen ikke er indbetalt efter skriftlig påmindelse.
Ingen personer, der på grund af restance er ekskluderet af Slagelse Tennisklub, kan optages igen som medlem af klubben, før restancen er betalt.

Indmeldelse af børn, som er umyndige, kræver samtykke fra den umyndiges forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren for Slagelse Tennisklub og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, hvorfor der ikke refunderes opkrævet og / eller betalt kontingent, baneleje eller træningstimer.

Æresmedlemmer, kan på bestyrelsens forslag, vælges af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 4 – Generalforsamlingen

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved e-mail, opslag på Slagelse Tennisklub ́s hjemmeside og ved opslag i klubben.
Alle aktive medlemmer, som er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen. For medlemmer under 15 år kan forældre eller værge udøve stemmeretten.

Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.
Såfremt ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det, skal afstemning foregå skriftligt.
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for forslaget.

§ 4a – Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende faste punkter, som skal behandles:

  1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
  2. Formandens og eventuelt udvalgenes beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af de reviderede årsregnskaber for Slagelse Tennisklub og SlagelseTenniscenter.
  4. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens planer for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag. For at blive behandlet på generalforsamlingen skal dissevære formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.a. Valg af formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 års periodeb. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til Slagelse Tenniscenter, hvoraf det ene medlem erformanden for anlægs- og haludvalget for Slagelse Tennisklub.
  8. Valg af 2 revisorer.
  9. Eventuelt.

§ 4b – Dagsorden for en ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden for en eventuel ekstraordinær generalforsamling fastsættes af bestyrelsen med udgangspunkt i dagsordenen under §4a, herunder med valg af dirigent som anført under §4a, pkt. 1.

§ 5 – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden, næstformand, kasserer samt fire bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.

Kun medlemmer af klubben med stemmeret på generalforsamlingen samt forældre eller værge for medlemmer under 15 år, jf. §4, kan indtræde i bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter endvidere klubbens ordens- og banetegningsregler.

§ 5a – Tegningsret

Klubben tegnes af formanden. Ved sædvanlige økonomiske dispositioner, herunder i anliggender vedrørende klubbens pengeinstitut, kan klubben tegnes af kassereren.
Ved økonomiske dispositioner større end 50.000 kr. skal disse forelægges den samlede bestyrelse. Er dette f.eks. af tidsmæssige årsager ikke muligt, kan disse forelægges forretningsudvalget til godkendelse og underskrift.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende dette.

§5b – Bestyrelsens møder

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og når enten formand eller næstformand er blandt de tilstedeværende.

I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der skrives beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen beslutter som et fast punkt på dagsorden for sine møder, hvilke emner der skal videreformidles til medlemmerne i et Nyhedsbrev.

§ 6 – Udvalgene

Bestyrelsen nedsætter en række udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Disse udvalg omfatter Udvalget for administration og økonomi
Udvalget for Medlemsinformation og kommunikation
Udvalget for Indtægtsskabende aktiviteter

Anlægs- og haludvalget

Seniorudvalg og medlemsaktiviteter

Ungdomsudvalg.

Udvalgenes opgaver fastsættes af bestyrelsen, og der deltager minimum et medlem fra bestyrelsen i hvert udvalg. De enkelte udvalg kan nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige aktiviteter.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af forskellige opgaver.

§ 7 – Regnskabsår

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 8 – Ophævelse

Ophævelse af klubben kan kun ske, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum, stemmer for.
Ved ophævelse af klubben tildeles en eventuel formue til sportslige formål i Slagelse Kommune. Dette formål besluttes af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

Således vedtaget på klubbens generalforsamling d. 26 juni 2020. Dirigent: Jens Grønkjær

 

 

 

Share This