Pressemeddelelse
Slagelse, den 28. juni 2017
STATUS FOR SLAGELSE TENNISKLUB

Som det fremgår af artikel i Sjællandske 28/6, har Slagelse Tennisklub på grund af faldende medlemstal modtaget for stort medlemstilskud a conto fra Slagelse Kommune de foregående år. Det er en beklagelig situation, hvor klubben desværre ikke har været i stand til at tilbagebetale dette beløb af årsager, som er beskrevet nedenfor.

Den tungtvejende faktor i klubbens økonomi er den fondsejede meget flotte tennishal med 4 baner, som klubben lejer sig ind i. Hallen er bygget i 1978, hvor der var 900 medlemmer, men er dimensioneret til at rumme en klub på ca. 1200 medlemmer. Tennisanlægget anses som et af landets bedste.

Det, der tynger økonomien mest, er gælden til kreditforeningen BRF.
Hallen er en forudsætning for, at der kan spilles tennis i Slagelse fra oktober til april. For mange ledige haltimer i hverdagen har dog medført, at klubbens økonomi er hårdt presset og vanskeliggør indfrielse af gældsforpligtelserne til BRF og Slagelse Kommune.

Siden 2016 har en ny bestyrelse i erkendelse af problemstillingen været i tætte forhandlinger med Slagelse kommune for at finde en løsning. En model med kommunal overtagelse af hallen har været på tale, men dette har kommunen ikke fundet midler til. Et tilbud om, at kommunen kunne leje sig ind i hallen i hverdagstimerne til brug for skoletennis, har været foreslået fra klubbens side uden resultat.

Tennishallen er et vigtigt aktiv for byen, og kan ikke uden større omkostninger til ombygning anvendes til andre sportsaktiviteter bla. på grund af gulvets særlige beskaffenhed.
Foruden medlemmernes betaling for brug af hallen, er der i de fleste weekends omfattende udlejning af hallen til turneringer med spillere fra hele landet samt camps med overnatningsmuligheder for udenbys klubber.

Den daglige drift hviler på stor frivillig indsats fra medlemmerne.
Bestyrelsens mål er at øge medlemstal via forskellige attraktive tilbud til borgerne. Der er derfor iværksat en handleplan, som bl a indeholder:
• Åbent hus arrangementer søndage kl. 9-11 og torsdage kl. 18-20, med tilbud om prøvetimer.
• Omfattende introduktionstilbud hvor skoleklasser har været på besøg på banerne, foreløbig 500 børn i denne sæson.
• Plan om at gøre tennishallen til centrum for vinteraktiviteter for omegnsklubberne i Vestsjælland.
• Tenniscamp for børn i uge 31 i sommerferien, 4 dage med tennis, leg og sjov fra kl. 9-15.
• Invitationer til beboerne på Sportscollege og ungdomsboliger og sygehusets ansatte med tilbud om prøvetimer i klubben.

Desuden har bestyrelsen iværksat store besparelser på trænersiden, idet det meste af træningen nu varetages af frivillige lokale trænere, ligesom rengøring og vedligeholdelse af hallen udføres på frivillig basis.

Bestyrelsen har opnået en aftale med BRF om en 2-årig henstand med afdrag på hallen, men BRF har gjort dette betinget af en lignende 2-årig henstandserklæring fra Slagelse Kommune. En sådan henstand håber klubben på, at Slagelse kommune accepterer ved udvalgsmøde i Fritidsudvalget i august.

Et 2-årigt ”pusterum” med nedsat gældsafvikling vil give klubben mulighed for at gennemføre de skitserede udviklingsplaner om øget aktivitet og en deraf følgende bedre økonomi.
På bestyrelsens vegne,

Axel Toft
formand